ความเป็นมาและนโยบายหลัก

 

 

 

จุดเริ่มต้นและความเป็นมา

“ธุรกิจรับสร้างบ้าน” หรือ บริษัทรับสร้างบ้านถือกำเนิดขึ้นมานานเกือบ 60 ปี โดยมีผู้นำแนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรธุรกิจ มาแทนวิธีการรับจ้างสร้างบ้านแบบเดิม ๆ หรือที่เรียกกันว่า “ผู้รับเหมาสร้างบ้าน” ทั้งนี้การบริหารจัดการภายใต้นิยาม “บริษัทรับสร้างบ้าน” โดยผู้ริเริ่มธุรกิจนี้ได้แก่เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักวิชาชีพ อันได้แก่ สถาปนิก วิศวกร นักบริหาร และนักบัญชี ฯลฯ จึงมีการว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพเหล่านี้ มาเป็นผู้บริหารงานและปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์กร ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2475 ฯลฯ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจรับสร้างบ้านที่ทำให้ผู้บริโภคและประชาชนเริ่มรู้จักและขยายการรับรู้เรื่อยมา โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ถือเป็นจุดกำเนิดแห่งแรกของธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทย 

image
image

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา “ธุรกิจรับสร้างบ้าน” ก็ค่อย ๆ พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างช้า ๆ โดยในระยะถัดมาก็มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ทยอยเข้ามาแข่งขันในตลาดรับสร้างบ้านกันอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวมากหน้าหลายตา หมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันเข้า ๆ ออก ๆ เป็นไปตามวัฏจักรและสภาพเศรษฐกิจของประเทศเรื่อยมา ผู้ประกอบการหรือบริษัทรับสร้างบ้านจำนวนไม่น้อย ที่พบว่าธุรกิจรับสร้างบ้านมิได้สร้างรายได้และผลตอบแทนมากพอ กอปรกับการบริหารจัดการมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน หากผู้ประกอบการายใดไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ก็จะไม่สามารถดูแลธุรกิจหรือลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และอาจกลายสภาพเป็นปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจของตนเอง

ฉะนั้นจึงปรากฏให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ว่าผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยได้ผันตัวเองไปสู่ธุรกิจอื่นแทน เช่น บ้านจัดสรร ตัวแทนนายหน้า เป็นต้น รวมถึงต้องเลิกกิจการไปเพราะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้นปริมาณและมูลค่ารวมของตลาดรับสร้างบ้านที่แท้จริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนและมูลค่ารวมของตลาดสร้างบ้าน โดยผู้รับเหมารายย่อยทั่วไปจึงพบว่ามีขนาดเล็กกว่ามาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจบ้านจัดสรรและบ้านมือสองก็ยิ่งมีมูลค่ารวมเล็กกว่าหลายเท่าตัว นั่นย่อมชี้ให้เห็นว่าธุรกิจรับสร้างบ้านไม่ได้เติบโตเช่นธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

นโยบายหลัก
"มุ่งส่งเสริมสมาชิกให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเพื่อยกระดับสมาชิกและธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของผู้บริโภคและประชาชน"

พันธกิจ
ยกระดับสมาชิกและภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านสู่อุตสาหกรรมรับสร้างบ้านเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป พร้อมมุ่งส่งเสริมตลาดรับสร้างบ้านทั้งปริมาณและมูลค่าให้ขยายออกไปทั่วประเทศไทยและขยายสู่อาเซียน

วิสัยทัศน์

 1. สนับสนุนให้สมาชิกมุ่งสู่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป
 2. สร้างการจับคู่ธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนและขยายตลาดภายในประเทศ
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดและกำลังการผลิตของสมาชิกแต่ละราย
 4. สร้างการจับคู่ธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจเพื่อขยายโอกาสการลงทุนและขยายตลาดต่างประเทศของสมาชิก
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนาการผลิตสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
image

วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางและตัวแทนสมาชิก ในการประสานงานกับหน่วยงานภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การประกอบธุรกิจของสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าของสมาชิกเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ เพื่อความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
 3. สนับสนุนให้เกิดการสอดส่องและกำกับดูแลกันเอง ในการประกอบธุรกิจการค้าของสมาชิกและผู้ประกอบการที่มีอยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อช่วยกันป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ
 4. ช่วยเหลือและแก้ไขข้ออุปสรรคต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจการค้าของสมาชิก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก
 5. เป็นหน่วยงานกลางหรือตัวแทนสมาชิกในการประนีประนอมข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในส่วนสมาชิกด้วยกันเองและผู้บริโภค
 6. ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ดำเนินการได้ผลดีเลิศ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกรายอื่นๆ และเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ประชาชน และทางราชการ
 7. จัดให้มีกิจกรรมเป็นครั้งคราวเพื่อความสามัคคีของมวลสมาชิก
 8. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง


ความมุ่งหวังของสมาคมฯ

 1. ยกระดับผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยได้มีโอกาสได้พัฒนาและเติบโต
 3. เพื่อให้ธุรกิจรับสร้างบ้านแพร่หลายไปทั่วประเทศ
 4. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เป็นผู้มีธรรมภิบาล
 5. มุ่งสู่ความเป็น Green Home
 

 

 

 

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
THAI HOME BUILDERS ASSOCIATION
(THBA)

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้