ÊÁÒ¤Áä·ÂÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข้อบังคับสมาคม  หมวดที่1
www www.thba.or.th
หมวดที่1
บททั่วไป
หมวดที่2
วัตถุที่ประสงค์
หมวดที่3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
หมวดที่4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวดที่5
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม
หมวดที่6
คณะกรรมการของสมาคม
หมวดที่7
การประชุมใหญ่
หมวดที่8
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม
หมวดที่9
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี
หมวดที่10
บทเฉพาะกาล


หมวดที่6

คณะกรรมการของสมาคม

 

 

ข้อ  17 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงาน

ให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล และผู้แทนสมาชิกวิสามัญประเภทนิติบุคคล  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มีจำนวนไม่น้อยกว่าสิบสองคน และไม่เกินสี่สิบคน โดยคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 5  ต้องมาจากสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

        เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้น ๆ จะมีมติเป็นอย่างอื่น  การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำด้วยวิธีลงคะแนนลับโดยให้สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ เสนอชื่อของสมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทนิติบุคคล ซึ่งตนประสงค์จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่  โดยมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน แล้วให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง  ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงตามลำดับได้เป็นกรรมการตามจำนวนที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้น ๆ ถ้ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายที่จะได้เป็นกรรมการคราวนั้น  ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน  หากปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก

        ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน อุปนายกสี่คน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน  ปฏิคม  ประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งละหนึ่งคน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้กำหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควร

        คณะกรรมการของสมาคม  อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสามปี  และให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทนภายใน  180  วัน การนับวาระกรรมการให้นับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง

        ภายใต้บังคับของมาตรา 19 และ 33  แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า  พ.ศ.2509  กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการไปแล้ว  อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกก็ได้

        สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเกินกว่าสองคราวติดต่อกันมิได้

 

ข้อที่ 18 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ .-

 1. ครบกำหนดออกตามวาระ
 2. ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนุมัติแล้ว  เว้นแต่การลาออกเฉพาะตำแหน่งตามข้อ 17  วรรคสาม
 3. ขาดจากสมาชิกภาพ
 4. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ
 5. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ออกตามมาตรา  33  แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
 6. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509

ในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นนิติบุคคลตามข้อ 10 ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ตายหรือพ้นจากตำแหน่งผู้แทนของสมาชิกนั้น ผู้แทนคนใหม่ของสมาชิกรายนั้น ๆ จะเข้าเป็นกรรมการแทนก็ได้

ข้อ 19 กรณที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจตั้งสมาชิกสามัญหรือวิสามัญคนใดคนหนึ่งให้เป็นกรรมการแทนได้  แต่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนนี้เป็นกรรมการอยู่ได้ตามวาระของผู้ที่ตนแทน ในกรณีนี้ให้นำความในข้อ 17 มาบังคับใช้ จำนวนกรรมการที่มาจากสมาชิกสามัญและวิสามัญ กรณีคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะก่อนครบกำหดออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นดำเนินการจัดประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทน ภายใน 180 วัน ในกรณีนี้ให้นำความในข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามวรรคก่อน  อยู่ในตำแหน่งได้ตามวาระของคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไป

ข้อ 20 องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับว่าเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีจำนวนกรรมการในคณะกรรมการน้อยกว่าครี่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะแต่ในเรื่องที่จะตั้งสมาชิกสามัญหรือวิสามัญคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นให้ครบจำนวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่ หรือกระทำกิจการอันสมควรทุกอย่างเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของสมาคม เท่านั้น

ข้อ 21 มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือข้อบังคับนี้ให้ถือว่ามตินั้นใช้บังคับมิได้

ข้อ 22 ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกผู้อาวุโสตามลำดับปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าทั้งนายกสามคนและอุปนายกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น

ข้อ 23 การประชุมคณะกรรมการ  ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง อนึ่ง ในกรณีจำเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนจะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้

ข้อ 24 การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันเลือกตั้งและส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียน
ในกรณีที่นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ  ยังมิได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการคณะกรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังมิได้ส่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรก  ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้นมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้าฯ จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่  และคณะกรรมการชุดใหม่นั้นเข้ารับหน้าที่แล้ว การรับมอบหน้าที่ให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 25 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ .-

 1. จัดดำเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุม
 2. เลือกตั้งคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
 3. วางระเบียบการในการปฎิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์
 4. ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่และ พนักงานทั้งปวง ในการทำกิจการเฉพาะอย่าง  หรือ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของสมาคม เพื่อให้การดำเนินการงานของสมาคมเป็นไป โดยเรียบร้อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าว จะแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได้
ข้อ  26  อำนาจหน้าที่กรรมการตำแหน่งต่าง ๆ มีดังนี้ .-
 1. นายกสมาคม มีหน้าที่อำนวยการเพื่อให้การดำเนินการของสมาคมเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม  เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ดำเนินกิจการของสมาคมอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่
 2. อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวง อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสมาคม และเป็นผู้ทำหน้าที่แทนนายกสมาคม  เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 3. เลขาธิการ มีหน้าที่ทำการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสมาคม เป็นเลขานุการในประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 4. เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงินของสมาคม ทำบัญชีการเงินเก็บรักษาและจ่ายพัสดุของสมาคมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 5. นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่าง ๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 6. ปฏิคม  มีหน้าที่รักษาสำนักงานของสมาคม รักษาความเรียบร้อยของสถานที่ รักษา สมุดเยี่ยม จัดสถานที่ประชุม ดูแลต้อนรับ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 7. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเชิญชวนสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านต่าง ๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
ข้อ  27 ภายใต้บังคับแห่งความในหมวดนี้  ให้นำความในหมวดที่  7  การประชุมใหญ่มาใช้บังคับอนุโลม

             

 

 

PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com