ÊÁÒ¤Áä·ÂÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข้อบังคับสมาคม  หมวดที่1
www www.thba.or.th
หมวดที่1
บททั่วไป
หมวดที่2
วัตถุที่ประสงค์
หมวดที่3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
หมวดที่4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวดที่5
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม
หมวดที่6
คณะกรรมการของสมาคม
หมวดที่7
การประชุมใหญ่
หมวดที่8
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม
หมวดที่9
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี
หมวดที่10
บทเฉพาะกาล


หมวดที่4

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก
 1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
 2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมเพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
 3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ
 4. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
 5. มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
 6. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 14.  หน้าที่ของสมาชิก

 1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการและหน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากสมาคมด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด
 2. ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้เสียของสมาคม ไม่เปิดเผยข้อความ ซึ่งอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมโดยเด็ดขาด
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
 4. ต้องยึดถือและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมเป็นหลัก โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่ม
 5. ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิกและปฏิบัติกิจการค้าในทำนองช่วยเหลือกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 6. ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามกำหนด
 7. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล  จะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นหนังสือภานในกำหนดเวลาเจ็ดวัน นับแต่เปลี่ยนแปลง

             

 

 

PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com