ÊÁÒ¤Áä·ÂÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข้อบังคับสมาคม  หมวดที่1
www www.thba.or.th
หมวดที่1
บททั่วไป
หมวดที่2
วัตถุที่ประสงค์
หมวดที่3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
หมวดที่4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวดที่5
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม
หมวดที่6
คณะกรรมการของสมาคม
หมวดที่7
การประชุมใหญ่
หมวดที่8
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม
หมวดที่9
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี
หมวดที่10
บทเฉพาะกาล


หมวดที่3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

หมวดที่ 3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ.5  ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้าแบ่งออกเป็นสี่ประเภทและมีคุณสมบัติดังนี้  คือ -.

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่  นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน ซึ่งได้จดทะเบียนและแสดงวัตถุประสงค์ไว้ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า  อุตสาหกรรม  หรือการเงินอันเกี่ยวเนื่องกับการรับสร้างบ้าน ซึ่งได้จดทะเบียนและแสดงวัตถุประสงค์ไว้ถูกต้องตามกฎหมาย
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ
 4. สมาชิกสมทบ ได้แก่  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ อยู่ในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้าน ช่างก่อสร้าง รวมถึงนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ข้อ.6  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกของสมาคมการค้านอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้วยังต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้  คือ.-

 1. ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  บุคคลไร้ความสามมารถ  หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
  3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
  4. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
  5. เป็นผู้มีฐานะมั่งคงพอสมควรแก่สังคม
  6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

 2. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล แบ่งเป็น
  (ก) นิติบุคคล ประเภทสมาชิกสามัญ


  1.มีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท
  2.มีสำนักงานตั้งอยู่อย่างเป็นการถาวร และมีพนักงานปฏิบัติงานอยู่ประจำตามสำนักงานตามวันทำการปกติ ของภาคธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
  3.มีผลิตภัณฑ์หรือแบบบ้านที่เป็นของตนเอง จำนวนไม่น้อยกว่า 20 แบบ หรือเป็นแบบบ้านที่นิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น อนุญาติให้ใช้ร่วมกันตามสัญญาผู้ให้สิทธิ์ทางการค้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
  4.มีบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ออกแบบ เป็นพนักงานปฏิบัติงานประจำอยู่ในนิติบุคคลนั้นๆ หรือเป็นพนักงานปฏิบัติงานประจำอยู่ในนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ทางการค้า ซึ่งยินยอมให้ใช้บุคลากรวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิกร่วมกัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  5.แสดงงบดุลและงบการเงินประจำปี แก่สมาคมฯ (ยกเว้นสมาชิกจดทะเบียน บริษัทมหาชน)
  6.ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย
  7.มีฐานะมั่นคงพอสมควร
  8.มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป ให้การรับรองความเป็นสมาชิกสามัญ

  (ข) นิติบุคคล ประเภทสมาชิกวิสามัญ

  1.มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
  2.มีสำนักงานตั้งอยู่อย่างเป็นการถาวร และมีพนังงานปฏิบัติงานอยู่ประจำตามสำนักงาน ตามวันทำการปกติของภาคธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
  3.แสดงงบดุลและงบการเงินประจำปีแก่สมาคมฯ (ยกเว้นสมาชิกจดทะเบียน บริษัทมหาชน)
  4.ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย
  5.มีฐานนะมั่นคง

ให้นำความในข้อ 6 (1)  มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติของผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย

ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมจะต้องยื่นความจำนงต่อเลขาธิการ  หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคมตามแบบพิมพ์ที่สมาคมกำหนดไว้  โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองอย่างน้อยสามคน

ข้อ 8. การพิจารณาคำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ  หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ  นำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไปหลังจากที่ได้รับใบสมัคร  เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิก  ให้เลขาธิการ   มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันลงมติ

ข้อ 9. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัคร  ได้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงประจำปีของสมาคมเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 10. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล ต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดากระทำกิจการแทนนิติบุคคลนั้นได้ไม่เกินสองคน  เพื่อปฏิบัติการในหน้าที่  และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได้  เพียงเท่าที่สมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกันนั้นจะพึงมี  ในการนี้  ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนหรือแต่งตั้งตัวแทนช่วงมิได้
บุคคลเดียวกันจะเป็นผู้แทนกระทำแทนสมาชิกเกินหนึ่งรายมิได้

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

 1.  ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
 2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ  5 
 3. ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ  และคณะกรรมการเห็นชอบ
 4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 6. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก  เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ  หรือ ความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ  หรือความผิดได้กระทำโดยประมาท
 7. คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก  โดยคะแนนเสียงไม่น้อยความสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ .-
  1.  กระทำการใด ๆ ที่ทำให้สมาคมเสื่อมสียชื่อเสียงโดยเจตนา
  2.  กระทำการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา
  3.  ไม่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี  และได้รับใบเตือนจากเจ้าหน้าที่ครบสามสิบวันแล้ว
ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สำนักงานของสมาคม โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ .-
 1.  ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
 2. ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ
 3. ที่ตั้งสำนักงานของสมาชิก
 4. วันที่เข้าเป็นสมาชิก
 5. งบดุลและงบการเงินประจำปีของสมาชิก (ยกเว้นสมาชิกจดทะเบียน บริษัทมหาชน)

 

             

 

 

PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com