ÊÁÒ¤Áä·ÂÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข้อบังคับสมาคม  หมวดที่1
www www.thba.or.th
หมวดที่1
บททั่วไป
หมวดที่2
วัตถุที่ประสงค์
หมวดที่3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
หมวดที่4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวดที่5
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม
หมวดที่6
คณะกรรมการของสมาคม
หมวดที่7
การประชุมใหญ่
หมวดที่8
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม
หมวดที่9
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี
หมวดที่10
บทเฉพาะกาล


หมวดที่2

วัตถุที่ประสงค์

ข้อที่ 4. สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์ดังต่อไป

 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความ ตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือ ความมั่นคงของประเทศ
 3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนและ เผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ  ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ
 4. ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตและบริการ โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงการเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม, พระราชบัญญัติภาษี, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น
 7. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่น ๆ ใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
 8. ส่งเสริมการผลิตและบริการ เพื่อให้สินค้าและบริการมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศฃ
 9. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักจริยธรรมและความถูกต้องเป็นสำคัญ
 10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 11. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์

 

             

 

 

PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com