สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้รับมือกับการระบาดในอนาคตได้ดีขึ้น          แม้ไม่อาจพูดได้ว่าเราได้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 โดยสิ้นเชิงแล้ว แต่ก็เป็นเวลานานพอที่จะมีบทเรียนต่างๆ จากการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับปรุงนโยบายของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และรองรับวิกฤติสังคมได้ดีขึ้น
แต่เนื่องจากความซับซ้อนและความพัวพันกันของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ปัญหาโควิด-19 ไม่ใช่แค่เป็นปัญหาสุขภาพ แต่เป็นปัญหาที่เรียกว่า Syndemic คือ เป็นการระบาดที่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงมาจากต้นตอมากกว่าหนึ่ง

          ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กันหรือต่อเนื่องกัน โควิด 19 อาจจะเริ่มต้นที่ปัญหาสุขภาพ แต่ในที่สุดก็เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

          การระบาดของโควิดไม่ได้สร้างปัญหาเดียว แต่สร้าง ขยาย และตอกย้ำปัญหาไปบนความซับซ้อนเชิงโครงสร้างและรอยร้าวที่มีอยู่เดิมในสังคมต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมรุนแรงและแก้ไขยากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นปัญหาที่มีผลต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางมากกว่ากลุ่มอื่น      แม้ว่าอาจจะมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ไขปัญหา โดยใช้มาตรการทางสังคมเชิงกายภาพ (เช่น การรักษาระยะห่าง การลดความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน) และการให้การป้องกันเชิงชีวภาพ (เช่น การฉีดวัคซีน)

        ก็ไม่อาจจะลบล้างผลกระทบแบบ Syndemic ได้อย่างยั่งยืน และเมื่อเกิดโรคระบาดครั้งใหม่ปัญหาเดิมๆ ก็จะหวนกลับมาอีก แล้วจะไม่มีใครจะมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง หากโครงสร้างของสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาค

      ดังนั้น ถ้าจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้รับมือกับการระบาดในอนาคตได้ดีขึ้นก็คือ การสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ดี

       Polanyi (1994) เคยกล่าวไว้ว่า ความสำคัญของการคุ้มครองทางสังคมก็เพื่อที่จะกำกับระบบเศรษฐกิจตลาดให้มีหลักประกันว่าประชาชนจะมีชีวิตที่ดีจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น ระบบเศรษฐกิจตลาดที่ไม่มีการคุ้มครองทางสังคมจะสร้างความเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและการต่อต้านจากกลุ่มคนยากจนหนักขึ้น

          การคุ้มครองทางสังคมคืออะไร องค์กรระหว่างประเทศให้นิยามว่า การคุ้มครองทางสังคมเป็นการใช้นโยบายที่หลากหลายต่อการคุ้มครองแรงงานและกลุ่มเปราะบาง เมื่อเกิดผลกระทบต่อรายได้อย่างไม่คาดฝันและเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติภัยต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดอานิสงส์ทั่วหน้า

         ดังนั้น นโยบายการคุ้มครองทางสังคมจึงหมายรวมถึงการป้องกันการใช้แรงงานที่ยุติธรรม การเพิ่มทุนสังคม การลดการกีดกันในสังคม

          และการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางจากผลกระทบอย่างไม่คาดฝันจากภัยธรรมชาติและการแปรผันทางเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงนโยบายที่ป้องกันการใช้ความรุนแรงและความไม่สงบ 
     ในระดับการปฏิบัติการ ระบบคุ้มครองทางสังคมรับประกันความมั่นคงทางรายได้ และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับทุกคน ซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของเงินเยียวยา เงินบำนาญ การให้สิ่งของและสวัสดิการทางสังคม

      สำหรับกลุ่มเปราะบางต่างๆ การคุ้มครองทางสังคม ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการได้รับสวัสดิการฟรี และอาจจะเป็นการคุ้มครองที่มีระบบร่วมจ่ายโดยผู้รับผลประโยชน์ได้

      ผู้เขียนได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ให้ศึกษาและเปรียบเทียบระบบคุ้มครองทางสังคมของประเทศในอาเซียนบางประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด 19 อย่างรุนแรง 

      ทีมวิจัยนานาชาติพบว่า ความพยายามของรัฐที่จะแก้ปัญหากลับซ้ำเติมปัญหาสังคมที่มีอยู่เดิม มาตรการของรัฐไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่แท้จริง

      เช่น การจำกัดการเดินทางเหมาะกับชนชั้นกลางมากว่าชนชั้นแรงงาน ในประเทศเวียดนาม แรงงานย้ายถิ่นกล้าพอที่จะท้าทายอำนาจรัฐเพื่อหาทางที่จะกลับบ้าน เพราะเป็นโอกาสรอดจากการอดตายในเมืองเมื่อตกงาน 

      ถึงแม้ประเทศไทยซึ่งมีระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครบถ้วนที่สุดในบรรดาประเทศที่ศึกษา แต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐก็ยังน้อยไป ช้าไป และไปไม่ถึงผู้ที่ต้องการมากที่สุด และยังมีข่าวคราวของหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นและการฆ่าตัวตาย 

       แม้แต่ในสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วโควิด 19 ได้เปิดเผยให้เห็นถึงสภาพของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เลวร้ายและต่ำกว่าสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีการล็อกดาวน์ยาวที่สุดในโลกกลับกลายเป็นชาติที่อยู่ในกลุ่มที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาค

      การวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า รัฐบาลในอาเซียนรีบจัดหาและเพิ่มมาตรการการคุ้มครองทางสังคม และได้ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลในการคุ้มครองประชาชน แต่กลับพบความย้อนแย้ง (Paradox) ที่เกิดจากอคติเชิงระบบ (Systemic bias) ที่ทำให้ความพยายามที่ช่วยเหลือกลับทำให้ความเหลื่อมล้ำมากไปกว่าเดิม 

       แม้แต่ประเทศไทยซึ่งมีการคุ้มครองพร้อมเพรียงกว่าประเทศอื่นในอาเซียน ในภาพรวมทุกประเทศพบว่า รัฐบาลไม่ได้เน้นการให้ความรู้ต่อสาธารณชน เกี่ยวกับความสำคัญของมาตรการทางสังคมที่ใช้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง

         และไม่ได้ให้ความสนใจเพียงพอที่จะจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นตั้งแต่หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เครื่องตรวจวัด ATK และชุด PPE อย่างเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ยากไร้สามารถที่จะคุ้มครองตัวเองได้

      การเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลใหม่จะได้ทบทวนมาตรการโดยเฉพาะกลไกที่ยังไปไม่ถึงคนที่ต้องการการคุ้มครองมากที่สุด

        ผู้ที่สนใจการศึกษานี้สามารถเข้าร่วมงานเสวนาของทีมวิจัยนานาชาติเพื่อเปิดตัวหนังสือเรื่อง “Who Cares? COVID-19 Social Protection Response in South East Asia” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ มูลนิธิ SEA Junction ชั้น 4 ห้อง 408 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 มิ.ย.2566 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 09 พฤษภาคม 2566

      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ ...
​พีดีเฮ้าส์ ลุยขยายสาขาปักหมุด ชัยภูมิ 30 สาขา รับสร้างบ้านทั่วประเทศ
อ่านต่อ ...
สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 14
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้รับมือกับการระบาดในอนาคตได้ดีขึ้น
อ่านต่อ ...
รับสร้างบ้านQ2 อ่วม ต้นทุนขยับอีก 20% ฉุดบ้านหรูชะลอตัว คาดรอความชัดเจนหลังเลือกตั้ง
อ่านต่อ ...
วันสัตว์น้ำโลก World Aquatic Animal Day
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com