สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

ครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษีเงินบริจาค ค่าซ่อมบ้าน-รถช่วยผู้ประสบภัยปาบึก


 

 

          ครม.อนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีเงินบริจาค-ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้าน รถ ช่วยผู้ประสบภัยปาบึก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีการรับเงินบริจาค ซ่อมแซมอาคาร ห้องชุด และรถยนต์ และ บูรณาการ 7 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ช่วยบรรเทาภาระผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยประกอบด้วย มาตรการทางด้านภาษี 2 มาตรการคือ มาตรการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการบริจาค รวมทั้งมาตรการทางด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) รวม 19 มาตรการ และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ พ.ศ.... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์, รถยนต์ ในพื้นที่ที่ราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก)

 

          สำหรับมาตรการทางด้านภาษี ให้บุคคลธรรมดาสามารถนำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ เช่นเดียวกับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ โดยจะต้องเป็นการบริจาคผ่านหน่วยงานส่วนราชการ อง์การของรัฐบาล องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือผ่านเอกชนที่เป็นตัวแทนรับบริจาคที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับบริจาค เงินชดเชยจากรัฐบาล หรือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคนอกเหนือจากเงินชดเชยจากรัฐบาล จะไม่นำมาคำนวณเป็นเงินได้ แต่จะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่ได้รับ

 

          นอกจากนี้ บุคคลธรรมดายังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคาร หรือห้องชุดไม่เกิน 1 แสนบาท และค่าซ่อมแซมรถ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถไม่เกิน 3 หมื่นบาท โดยจะต้องมีการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 3 ม.ค. ถึง 31 มี.ค.62

 

ในส่วนของมาตรการทางด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7 แห่ง รวม 19 มาตรการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้ตั้งแต่ 3-6 เดือน และการให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือการซ่อมแซม สรุปได้ดังนี้

 

- ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามความหนักเบาของผู้ประสบภัย และให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ

 

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่หลักประกันเสียหาย และให้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนอาคารเดิม วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ประนอมหนี้ลูกหนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านรายได้ ในกรณีลูกหนี้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุทกภัย คิดอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ในกรณีที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคารและให้ผ่อนชำระต่อในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น

 

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา และสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พักชำระหนี้เงินต้นและกำไรเป็นระยะเวลา 3 เดือน และพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 36 เดือน ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมตามความจำเป็น อัตรากำไร SPRR -3.5% ต่อปี หรือ SPRL -2.27% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี ให้ สินเชื่อเพื่อพี่น้องมุสลิม วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย SRPP -3.5% ต่อปี ไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่ต้องมีหลักประกัน

 

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการ 1% เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ให้สินเชื่อเพื่อซื้อ, ซ่อมแซมเครื่องจักร, อาคารโรงงานที่ได้รับความเสียหาย ระยะเวลา 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีในปีแรก

 

- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน และโครงการค้ำประกันสินเชื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ วงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 0% เป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี

 

ทั้งนี้ มีการประเมินว่ารัฐบาลอาจจะสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษีด้านอสังหาริมทรัพย์ 60 ล้านบาท และด้านรถยนต์ 820 ล้านบาท แต่เป็นประโยชน์เพื่อการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก

 

 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ วันที่ 8 มกราคม 2562

      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 13
อ่านต่อ ...
พีดีเฮ้าส์ไม่หวั่นปัจจัยลบรอบด้าน ลุยเปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ใหม่ดันยอดขายครึ่งปี
อ่านต่อ ...
พีดีเฮ้าส์ จัดอบรม ‘หลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 38’
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

รายงานตลาดรับสร้างบ้านครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งหลังปี 62
อ่านต่อ ...
กนอ.ผนึก เอสซีจี ซิเมนต์ พัฒนากระบวนผลิตยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
อ่านต่อ ...
รัฐทุ่มไม่อั้นเพิ่มงบ บ้านมั่นคง 6.5 พันล.
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com