สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

6 กันยานี้ ลูกหนี้เตรียมเฮ! เงินเดือนไม่ถึง 2 หมื่น ไม่ถูกยึดใช้หนี้


 

         เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ระบุให้ลูกหนี้ที่มีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท บังคับคดีอายัดเงินเดือนไม่ได้ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันลงประกาศฯ คือในวันที่ 6 กันยายน 2560

 

       แก้กฎหมายให้ทันสมัยมากขึ้น พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 เป็นการปฏิรูปใหม่ทั้งหมดในส่วนการบังคับคดี เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนการบังคับคดีมีการใช้มานานกว่า 20 ปี จึงต้องปรับให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องพื้นฐานของลูกหนี้ นั่นคือ ในส่วนที่ 2 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ได้แก่ มาตรา 301 เกี่ยวกับทรัพย์สิน และมาตรา 302 เกี่ยวกับเงิน โดยคำนึงถึงการดำรงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ตามสมควรกับฐานะของลูกหนี้

 

สาระสำคัญ เน้นคำนึงถึงการดำรงชีพลูกหนี้เป็นหลัก

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 อยู่ในส่วนที่ 2 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

มาตรา 301 ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

(1) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท

(2) สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพ ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท

(3) สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของลูกหนี้

(4) ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือสำหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมาย หรือสมุดบัญชีต่างๆ

 

มาตรา 302 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 (1) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ ส่วนเงินรายได้เป็นคร่าวๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจำนวนไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร (จากเดิมไม่เกิน 10,000 บาท)

(2) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น

(3) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (2) ที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

(4) บำเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม (3) เป็นจำนวนไม่เกิน 3 แสนบาทหรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

(5) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

 

      นอกจากนี้กฎหมายยังเปิดช่องให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ที่ไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด อาจยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกำหนดจำนวนเงินนั้น เพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ได้

 

      อย่างไรก็ตาม ภาคสถาบันการเงินได้ให้ข้อสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี้อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุด เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงินเหล่านี้เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ยากขึ้น หรือไม่ได้เลย จนอาจต้องไปพึ่งกับเงินกู้นอกระบบแทน

 

 

ที่มา : ดีดี พรอพเพอร์ตี้ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

พีดีเฮ้าส์ พลิกตำราสู้
อ่านต่อ ...
THBA หวั่นน้ำท่วมกระตุกตลาดสร้างบ้านเอง Q4 ชะงัก
อ่านต่อ ...
THBA และ PD House ร่วมน้อมรำลึก
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

เนอวานา ไดอิ ผุดบิ๊กโปรเจกต์กลางเมือง“บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ ”
อ่านต่อ ...
โกรเฮ่เดินเครื่องโรงงานผลิต zinc die-cast แห่งใหม่เพื่อเทคโนโลยีในอนาคต
อ่านต่อ ...
แสนสิริ ทุ่ม 2.8 พันล.ขยายการลงทุน 6 แบรนด์ชั้นนำของโลก
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE AQ HOME PD SIAM home&resort Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Jarton Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Butterfly-Roof Top Pre Design NSST Trading Qualimer FERRO Beaver Wood Home Xpert

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com