สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

6 กันยานี้ ลูกหนี้เตรียมเฮ! เงินเดือนไม่ถึง 2 หมื่น ไม่ถูกยึดใช้หนี้


 

         เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ระบุให้ลูกหนี้ที่มีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท บังคับคดีอายัดเงินเดือนไม่ได้ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันลงประกาศฯ คือในวันที่ 6 กันยายน 2560

 

       แก้กฎหมายให้ทันสมัยมากขึ้น พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 เป็นการปฏิรูปใหม่ทั้งหมดในส่วนการบังคับคดี เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนการบังคับคดีมีการใช้มานานกว่า 20 ปี จึงต้องปรับให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องพื้นฐานของลูกหนี้ นั่นคือ ในส่วนที่ 2 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ได้แก่ มาตรา 301 เกี่ยวกับทรัพย์สิน และมาตรา 302 เกี่ยวกับเงิน โดยคำนึงถึงการดำรงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ตามสมควรกับฐานะของลูกหนี้

 

สาระสำคัญ เน้นคำนึงถึงการดำรงชีพลูกหนี้เป็นหลัก

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 อยู่ในส่วนที่ 2 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

มาตรา 301 ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

(1) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท

(2) สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพ ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท

(3) สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของลูกหนี้

(4) ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือสำหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมาย หรือสมุดบัญชีต่างๆ

 

มาตรา 302 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 (1) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ ส่วนเงินรายได้เป็นคร่าวๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจำนวนไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร (จากเดิมไม่เกิน 10,000 บาท)

(2) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น

(3) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (2) ที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

(4) บำเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม (3) เป็นจำนวนไม่เกิน 3 แสนบาทหรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

(5) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

 

      นอกจากนี้กฎหมายยังเปิดช่องให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ที่ไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด อาจยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกำหนดจำนวนเงินนั้น เพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ได้

 

      อย่างไรก็ตาม ภาคสถาบันการเงินได้ให้ข้อสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี้อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุด เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงินเหล่านี้เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ยากขึ้น หรือไม่ได้เลย จนอาจต้องไปพึ่งกับเงินกู้นอกระบบแทน

 

 

ที่มา : ดีดี พรอพเพอร์ตี้ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

พีดีเฮ้าส์ ขยายแฟรนไชส์รับสร้างบ้านสาขานครปฐม รองรับลูกค้าภาคตะวันตก
อ่านต่อ ...
ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61” รับ
อ่านต่อ ...
บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561 Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

รับสร้างบ้านรุกออนไลน์ จับมือคู่ค้าลุยจัดงาน “พีดีเฮ้าส์ ออนไลน์ เอ็กซ์โป”
อ่านต่อ ...
‘ออมสิน’ชี้5ปัจจัยเสี่ยงศก.
อ่านต่อ ...
สถานการณ์สร้างบ้านครึ่งปีแรก 61สดใส แม้เจอต้นทุนวัสดุก่อสร้างแพง!
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE AQ HOME PD SIAM home&resort Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Jarton Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Butterfly-Roof Top Pre Design NSST Trading Qualimer FERRO Beaver Wood Home Xpert

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com