สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

รู้ทัน...ช่องโหว่ภาษีที่ดินฯ ฉบับใหม่


 

 

          เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 4 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ซึ่งสร้างข้อกังขากับสังคมว่าประกาศฉบับนี้มีลับลมคมใน หวังเอื้อประโยชน์ให้กับ ‘คนรวย’ ที่มีที่ดิน เพื่อเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะประกาศใช้ในปี 2561


ทำไมกรมสรรพากรต้องมีประกาศยกเว้นภาษี

          ที่มาของประกาศกรมสรรพากรฉบับนี้ หากไล่เรียงไปถึงต้นเรื่องก็มาจากแนวคิดของกระทรวงการคลังที่ต้องการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลมากขึ้น เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและจัดเก็บภาษี ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจร้านทอง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 7,000 กว่ารายทั่วประเทศ แต่มีเพียง 100 รายเท่านั้นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งทางกระทรวงการคลังต้องการจูงใจให้บุคคลเหล่านี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคลมากขึ้นนั่นเอง โดยสามารถนำทรัพย์สินซึ่งไม่เฉพาะที่ดินเท่านั้นมาตีเป็นหุ้น หรือโอนเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่ต้องเสียภาษีทุกรูปแบบ


          นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันพบว่าส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมเพื่อทำการค้าของบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งหากกู้ธนาคารจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่านิติบุคคลมาก คือ 35% ในขณะที่นิติบุคคลที่เป็น SMEs มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0%, 15% และ 20% ซึ่งให้ความประหยัดอย่างถูกกฎหมายในการทำธุรกิจ

 

 

 

ใช้ประกาศ 2 ฉบับ เอื้อจดทะเบียนนิติบุคคล
          ไม่เพียงแต่กรมสรรพากรจะออกประกาศยกเว้นภาษีสำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยออกประกาศจูงใจในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยแต่ละประกาศมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

1. ประกาศอธิดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 4 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% และอากรแสตมป์ 0.5% โดยมีสาระสำคัญดังนี้
– ต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามราคาตลาดจากบุคคลให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559-31 ธันวาคม 2560 เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
– บุคคลผู้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอน
ดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ www.rd.go.th


2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ 0.01% จาก 2% สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559-31 ธันวาคม 2560 เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 

 

 

ช่องโหว่การจัดเก็บภาษีมีจริงหรือไม่
          แม้ว่าประกาศทั้ง 2 ฉบับ จะกำหนดชัดเจนว่า จะยกเว้นภาษีให้กับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่เท่านั้น รวมทั้งทรัพย์สินต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่ได้โอนมาจากนิติบุคคลหรือบริษัทอื่น ดังนั้นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนนิติบุคคลอยู่แล้วจึงไม่ได้รับประโยชน์จากประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้


          แต่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากบุคคลธรรมดาที่มีที่ดินมูลค่าสูงหลายแปลง ที่ยังไม่มีแผนขายต่อหรือพัฒนาที่ดินในรูปแบบใด ต้องการจะเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะประกาศใช้ในปี 2561 (เริ่มเก็บภาษีจริงปี 2562) ก็สามารถทำได้โดยการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยนำเอาที่ดินเหล่านี้แปลงเป็นหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องเสียภาษีหลายรายการ ‘อย่างถูกต้อง’ รวมทั้งการนำที่ดินมาเป็นทรัพย์สินของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมราคาที่ดิน 50 ล้านบาท หากในอนาคตที่ดินราคาสูงขึ้นถึง 100 ล้านบาท แล้วนำที่ดินดังกล่าวไปขาย จะเสียภาษีจากราคา 50 ล้านบาทเท่านั้น ไม่ได้คิดจากราคาขาย 100 ล้านบาท


          อย่างไรก็ตาม นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ประกาศฉบับดังกล่าวยังมีส่วนคำอธิบายแนบท้ายประกาศที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลธรรมดาที่จะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลนั้นจะต้องมีการทำธุรกิจต่อเนื่องจากเดิมมาอยู่แล้ว ไม่ใช่ก่อตั้งนิติบุคคลใหม่ได้ทันที เพื่อป้องกันผู้มีฐานะที่ต้องการโอนถ่ายที่ดินส่วนตัวไปใส่ในนิติบุคคลที่ตั้งใหม่ โดยกำหนดกรอบรายได้ต่อปีของแต่ละธุรกิจชัดเจน ซึ่งทางกรมสรรพากรมีข้อมูลอยู่แล้ว การตีความว่าประกาศฉบับนี้เป็นการเอื้อต่อคนรวยจึงเป็นการความเข้าใจที่ผิด


          นอกจากนี้ยังได้วางกรอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะต้องใช้ราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินโดยให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด จากเดิมที่ใช้ราคาประเมินซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายจริง ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงให้เกิดความเป็นธรรม และการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องมากขึ้น


          แม้จะเป็นการสร้างโอกาสให้บุคคลธรรมดา เปลี่ยนรูปเป็นนิติบุคคลได้ง่ายขึ้น แต่ข้อสังเกตข้างต้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเอาเข้าจริงๆ แล้ว จะมีใครนำประกาศฉบับนี้ไปเล่นแร่แปรธาตุเอื้อประโยชน์ต่อตนเองมากน้อยแค่ไหน

 

 

ที่มา : ดีดี พรอพเพอร์ตี้  วันที่  5  มิถุนายน  2560
ขอบคุณภาพประกอบจาก Pixabay


      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61” รับ
อ่านต่อ ...
บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561 Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018
อ่านต่อ ...
THBA เล็งจัดอีเวนท์ออนไลน์แนวใหม่ หวังพลิกตลาดบ้าน-วัสดุเติบโตปี61
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ 61 รับเท
อ่านต่อ ...
'ช.การช่าง' ลุยประมูลก่อสร้างภาครัฐครบวงจร เผยรายได้3.5หมื่นล้าน
อ่านต่อ ...
พีดีเฮ้าส์จัดโปรฯแรงรับปีจอ "PD House Combo Set"
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE AQ HOME PD SIAM home&resort Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Jarton Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Butterfly-Roof Top Pre Design NSST Trading Qualimer FERRO Beaver Wood Home Xpert

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com