ÊÁÒ¤Áä·ÂÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

เกี่ยวกับสมาคม  นโยบายหลัก-วัตถุประสงค์หลัก
www www.thba.or.th
ความเป็นมา บริษัทรับสร้างบ้าน VS ผู้รับเหมา ตลาดที่อยู่อาศัย มาตราฐานบริษัทรับสร้างบ้าน นโยบายหลัก-วัตถุประสงค์หลัก
 

 นโยบายหลัก

                 "มุ่งส่งเสริมสมาชิกให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเพื่อยกระดับสมาชิกและธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของผู้บริโภคและประชาชน"

 

พันธกิจ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   ยกระดับสมาชิกและภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านสู่อุตสาหกรรมรับสร้างบ้านเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป พร้อมมุ่งส่งเสริมตลาดรับสร้างบ้านทั้งปริมาณและมูลค่าให้ขยายออกไปทั่วประเทศไทยและขยายสู่อาเซียน

 

วิสัยทัศน์

 

1.   สนับสนุนให้สมาชิกมุ่งสู่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป

2.   สร้างการจับคู่ธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนและขยายตลาดภายในประเทศ

3.   เพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดและกำลังการผลิตของสมาชิกแต่ละราย

4.   สร้างการจับคู่ธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจเพื่อขยายโอกาสการลงทุนและขยายตลาดต่างประเทศของสมาชิก

5.   ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนาการผลิตสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

 


 วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางและตัวแทนสมาชิก ในการประสานงานกับหน่วยงานภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การประกอบธุรกิจของสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าของสมาชิกเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ เพื่อความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

 3. สนับสนุนให้เกิดการสอดส่องและกำกับดูแลกันเอง ในการประกอบธุรกิจการค้าของสมาชิกและผู้ประกอบการที่มีอยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อช่วยกันป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

 4. ช่วยเหลือและแก้ไขข้ออุปสรรคต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจการค้าของสมาชิก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก

 5. เป็นหน่วยงานกลางหรือตัวแทนสมาชิกในการประนีประนอมข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในส่วนสมาชิกด้วยกันเองและผู้บริโภค

 6. ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ดำเนินการได้ผลดีเลิศ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกรายอื่นๆ และเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ประชาชน และทางราชการ

 7. จัดให้มีกิจกรรมเป็นครั้งคราวเพื่อความสามัคคีของมวลสมาชิก

 8. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ความมุ่งหวังของสมาคมฯ
 1. ยกระดับผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยได้มีโอกาสได้พัฒนาและเติบโต

 3. เพื่อให้ธุรกิจรับสร้างบ้านแพร่หลายไปทั่วประเทศ

 4. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เป็นผู้มีธรรมภิบาล

 5. มุ่งสู่ความเป็น Green Home

PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com